74th Hong Kong Schools Music Festival

Date: 10/05/2023

Harmonica Solo - Intermediate - ChampionTung Shi Sum3A9
Clarinet Solo - Junior - Silver AwardLam Cheuk Yin2C11
Grade 6 Piano Solo - Silver AwardGao Tracie2E10
Grade 5 Piano Solo - Silver AwardLo Yui Hei2D16
Grade 6 Piano Solo - Silver AwardLai Chun Yin Fergus2D12
Guitar Solo - Senior - Bronze AwardLin Dingyang5D11
Grade 7 Piano Solo - Bronze AwardChow Chun Sing Jaon3B8
二胡獨奏 - 初級組 - Bronze AwardNg Hoi Cheung3C18
Grade 4 Piano Solo - Bronze AwardAng Marcus2C1
Female Vocal Solo - Foreign Language (Age 14 or below)  - Bronze AwardChan Yin Kwan2E4
Top