The Sports Chanbara Asian Championship 2024

Date: 05/05/2024

黎一正2E-13U-15 , 8-1 Kyu,   Choken-ryote - 2nd  U-15 , 8-5 Kyu ,  Kihon-Dousa - 3rd
Top